...

Tituluak (baldintzak)

 • Euskaltegian matrikulatuta egoteak aukera ematen du HABEren tituluak eskuratzeko, betiere HABEk ezarritako baldintzak beteta.
 • Informazio eguneratuta HABEren web-orrian argitaratuko da: www.habe.euskadi.eus
 • Hauexek dira 2021. urteko HABEren ebazpenean zehaztutako irizpide nagusiak:

HABE. A1 eta A2  mailak EBALUAZIO JARRAITUAREN bitartez egiaztatzeko baldintzak:

 • Oro har, ikasleak 50 ikastordu gutxienez hartuak izan beharko ditu, eta udako ikastaroetan 30 ikastordu gutxienez.
 • Aurrez aurreko ikasjardunean, emandako ikastorduen % 75 gutxienez hartuak izatea; eta autoikaskuntzan, berriz, mintza-saioetan, ikastaroaren guztizko ordu teorikoen % 7,5 gutxienez.
 • Maila gainditua beharko du izan (maila egiaztatzeko bukaerako proba gainditua) eta ikastaroaren hasieran abiapuntuak, gehienez, maila gainditzekoa baino bat gutxiago izan beharko du. (Ebaluazio-datak Probak eta ebaluazioak dokumentuan, modulukako tauletan, zehaztuta daude).

HABE. AZTERKETA-DEIALDI ITXIAn parte hartzeko baldintzak B1, B2, C1 eta C2 mailei dagokienez:

 • Ikasleak 30 ikastordu gutxienez hartuak izan beharko ditu; eta autoikaskuntzan, berriz, 20 ordu online, 3 tutoretza eta 4 talde-saio gutxienez.
 • Euskaltegian matrikulatuta egotea 2020ko ekainaren 1etik aurrera hasitako ikastaro batean.
 • 2020ko ekainaren 1etik aurrera hasitako ikastaroetan euskaltegian gainditua izan beharko du egiaztatu nahi den maila 2021eko martxoaren 23rako, lehen azterketaldian; eta 2021eko irailaren 6rako, bigarren azterketaldian.
 • C2 mailan matrikulatzeko C1 mailako euskara-agiria edo agiri baliokidea izatea edo salbuetsita egotea.
 • Orain arteko deialdietan oinarrituta, HABEko matrikula martxoan/apirilean izaten da 1. deialdirako eta irailean 2. deialdirako.
 • Euskaltegian C1 gaitasun-maila eskuratzeko matrikulatuta egon eta, ezarritako datarako, dagokion maila gainditu ez duen azterketariak B2 mailako azterketara aurkezteko aukera izango du. Era berean, euskaltegian B2 gaitasun-maila eskuratzeko matrikulatuta egon eta, ezarritako datarako, dagokion maila gainditu ez duen azterketariak B1 mailako azterketara aurkezteko aukera izango du. Horrela, ikasle bat matrikulatuta dagoen ikastaroko helburu-mailara iritsi ez, eta euskaltegiko mailaren atalasearen gaineko ebaluazioan helburu-maila horren beheragoko maila euskaltegian gainditzen badu, HABEren euskaltegietako ikasleentzako hurrengo azterketaldian gainditutako maila horretan matrikulatu ahal izango da.
 • Euskaltegian maila gainditzen duten ikasleek aukera izango dute ebaluazio-data horren ondorengo HABEren euskaltegietako ikasleentzako hurrengo bi azterketaldietan matrikulatzeko.
 • Izen-ematea www.habe.euskadi.eus atarian egingo da, horretarako ezarritako epearen barruan. Matrikula bakoitza maila baterako eta deialdi bakar baterako izango da. Bigarren deialdian trebetasun-proba guztiak egin behar ez dituenak ere matrikula egin beharko du.
 • Aurtengo euskaltegietako ikasleentzako deialdian aukera emango da maila batera baino gehiagora matrikulatzeko, baldin eta mailara aurkezteko baldintzak betetzen badira.
 • Euskaltegietako ikasleen deialdian matrikulatzen denak ezin du inolako matrikularik egin sasoi bereko HABEren beste deialdi batean, nahiz eta beste maila batean izan.
 • Matrikula egin eta gero, HABEK egutegian ezarritako azterketa-data aldatu ahal izateko, inguruabar eragileak eman beharko dira, eta adierazitako egunean azterketariari proba egitea galarazten dion arrazoiak ustekabekoa eta ezinbestekoa beharko du izan. Proba-egunaren biharamunetik kontatzen hasita hiru egun baliodun izango ditu azterketa-egunean aurkeztu ezin izanaren agiria HABEn aurkezteko. Agiri horretan azaldutako karia dagokion txosten edo dokumentu zalantzagabeez frogatu beharko da, ezinbestez. Matrikula egin eta gero, mintzamen-probetan azterketariari jarritako egun zein ordu-aldaketa jakinak eska daitezke, jarritako epe eta jarraibideen baitan.
 • Berariazko egoerak: Gaitasun-proba berariazko beharretara egokitu ahal izateko, azterketariak eskaera egin beharko dio HABEren lurralde-arduradunari, azterketaldirako matrikula egiteko garaian, duen desgaitasunaren eremuan eskumena duen erakunde publikoak emandako agiri ofizialez zurituta eta zer egokitzapen eskatzen duen azalduta.
 • Lehen azterketaldian entzumen- eta irakurmen-probak bakarrik gainditu dituen B1, B2, C1 eta C2 mailetako ikasleari trebetasun-proba horietako emaitzak gordeko zaizkio bigarren azterketaldirako, eta, honenbestez, idazmen- eta mintzamen-probak bakarrik egin beharko ditu. Halaber, entzumen- eta irakurmen-probak ez ezik, idazmeneko proba ere gaindituko balu, soilik mintzamen-proba egin beharko du bigarren azterketaldian.
 • B1, B2 eta C1 mailetako idazmenean 15 puntura iritsi ez, baina 14 puntu gutxienez lortzen dituen ikasleak mintzamen-proban ateratako puntuekin konpentsatu ahal izango du, gutxienez 17 puntu lortzen baditu. Edozelan ere, ezinbesteko baldintza izango da 14 puntu gutxienez ateratzea idazmen-proban, mintzamen-probara aurkeztu ahal izateko. 1. deialdian konpentsatu ez badu, ez zaio idazmen-probaren emaitza gordeko 2. deialdirako.
 • Ahozkotasuna neurtzeko probetan, azterketariak bere euskalkia erabiltzeko gaitasuna eta jariotasuna erakuts dezake, betiere, egitekoaren testuinguruari hala badagokio.

Deialdi irekia

2021 urtean bi deialdi ireki egingo dira B1, B2, C1 eta C2 mailak egiaztatzeko.
• Deialdi irekian parte hartzeko gutxienez 17 urte izan edo 2021ean bete behar dira.
• Azterketaria euskarazko komunikagaitasun-maila bakar batean matrikulatu ahal izango da deialdi irekiko egiaztatze-azterketaldi bakoitzean.
· Deialdi irekian matrikulatzen denak ezin izango du inolako matrikularik egin sasoi bereko HABEren beste deialdi batean, nahiz eta beste maila batean izan.
• Informazio eguneratua www.habe.euskadi.eus web-orrian.

HIZKUNTZA ESKOLA. A2, B1 eta B2 azterketetara libreki aurkeztu ahal izango da ikaslea. Orain arteko deialdietan oinarrituta, Hizkuntza Eskolako matrikula otsailean izaten da.